AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-02

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 3,532,080.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-08

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง
เหตุผลการยกเลิก รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-08