AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-23

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,632,760.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของกองอาคารสถานที่
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-23
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม