AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-01-16

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,903,000.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 79 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-16
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม