AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-12-07

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,290,807.60 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg tablet จำนวน 2,570 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-07
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม