AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-04

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 1,420,000.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-04
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม