AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 ซื้อชุดระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,340,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,163,500.00 บาท ประกาศร่าง TOR
3 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 19,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
5 ซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,800,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
6 ซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 800,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
7 ซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,500,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-04-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,985,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
9 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
10 ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2024-03-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,760,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
11 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,247,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบประสาทและระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,358,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
15 จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,800,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 10,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
18 ซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกแอ่งน้ำตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและรื้อถอนอาคารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
กองการบริหารงานบุคคล | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,771,864.78 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ซื้อเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2024-03-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ (ครั้งที่ ๒)
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-10-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ปราบไตรจักร ๒ จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 624,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
23 ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,144,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
24 ซื้อเครื่องวัดความหนืด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-04-11
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 812,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวระบบต่อหัววัดเพิ่มได้ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-04-10
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 535,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 ซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 749,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 7,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28 ซื้อชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,500,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,756,800.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน
กองกิจการนิสิต | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป สำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,211,900.00 บาท ประกาศยกเลิก
32 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 675,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
33 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 740,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
34 ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,999,300.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ | 2024-02-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,382,560.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36 ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-03-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 10,500,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
37 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง
กองกิจการนิสิต | 2024-04-02
2567 3,532,080.00 บาท ประกาศยกเลิก
38 ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,140,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
39 ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-04
2567 1,420,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
40 ซื้อต่ออายุลิ-สิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Campus Agreement จำนวน ๑ ชุด
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-04
2567 4,625,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
41 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,108,800.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
42 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,247,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
44 จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,430,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ จำนวน 600,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,320,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
47 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-08
2567 43,042,824.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
48 ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 2024-03-12
2567 745,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
49 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,595,200.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
51 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-02-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 651,700.00 บาท ประกาศยกเลิก
52 ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,657,050.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
53 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,358,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
54 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 675,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
56 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศยกเลิก
57 ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg tablet จำนวน 2,570 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-07
2567 5,290,807.60 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
59 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 30 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-13
2567 3,421,860.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
60 ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 79 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-16
2567 1,903,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
61 จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,605,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,820,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต | 2023-11-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,072,300.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
64 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,072,868.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
65 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,855,125.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
66 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,879,200.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
67 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
68 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 9,388,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
69 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
70 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 20,251,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 5,100,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 7,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
73 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,808,351.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
74 ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,700,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
75 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-12-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 3,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
76 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 813,060.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
77 ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 595,669.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
78 ซื้อชุดส่องตรวจกล่อ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 0000-00-00
2567 595,669.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
79 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด | 2023-10-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,651,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
80 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,409,400.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,495,454.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
82 จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,768,934.27 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
83 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
84 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,801,200.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2023-10-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 600,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
86 ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,750,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
87 จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
88 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา | 2023-08-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,100,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
89 ปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็ตพระนเรศวร (ศุนย์แสดงนิทรรศการ KNECC) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 1,800,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
90 ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,859,909.20 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91 ปรับปรุงอาคารเอกาทศรถ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 5,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
2567 1,632,760.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
93 ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 928,800.00 บาท ประกาศยกเลิก
94 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 687,650.00 บาท ประกาศยกเลิก
95 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
| 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 750,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
96 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ
กองกลาง | 2023-11-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 13,200,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
97 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
98 จ้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี
กองคลัง | 2023-11-17
2567 46.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
99 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
100 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102 ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,118,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
104 เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,997,196.64 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 685,150.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109 จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,207,170.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
110 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,316,347.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
111 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,486,500.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
112 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 1,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113 ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2566-10-25
2567 2,754,600.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
114 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,517,390.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ