AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ จ้าง
งบประมาณ 46.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-17
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม