AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,358,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
2 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 675,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2024-02-07
2566 1,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg tablet จำนวน 2,570 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-07
2567 5,290,807.60 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 30 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-13
2567 3,421,860.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9 ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 79 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-16
2567 1,903,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10 จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,605,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,820,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
12 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต | 2023-11-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,072,300.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
13 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,072,868.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,855,125.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,879,200.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 9,388,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 20,251,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 5,100,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 7,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,808,351.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
23 ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,700,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-12-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 3,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
25 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 813,060.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
26 ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 595,669.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
27 ซื้อชุดส่องตรวจกล่อ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 0000-00-00
2567 595,669.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด | 2023-10-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,651,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,409,400.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,495,454.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
31 จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,768,934.27 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
32 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
33 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,801,200.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2023-10-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 600,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
35 ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,750,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
36 จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
37 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา | 2023-08-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,100,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็ตพระนเรศวร (ศุนย์แสดงนิทรรศการ KNECC) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 1,800,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
39 ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,859,909.20 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 ปรับปรุงอาคารเอกาทศรถ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 5,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
2567 1,632,760.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42 ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 928,800.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 687,650.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
| 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 750,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ของสำนักงานอธิการบดี
กองกลาง | 2023-11-21
2567 13,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
46 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
47 จ้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี
กองคลัง | 2023-11-17
2567 46.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
48 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,118,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
53 เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,997,196.64 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 685,150.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,207,170.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
59 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,316,347.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
60 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,486,500.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
61 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 1,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
62 ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2566-10-25
2567 2,754,600.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
63 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,517,390.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ