AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 2024-04-10
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2567 486,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Gluco Strip) จำนวน 300,000 ชิ้น ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,232,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหน่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-06-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,346,000.72 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร จำนวน 4 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 ซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2024-03-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,605,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 ซื้อชุดปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๗ ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2024-03-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 33,500,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
7 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-02-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 651,700.00 บาท ประกาศร่าง TOR
8 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 19,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2024-04-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,980,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,213,500.00 บาท ประกาศร่าง TOR
12 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสำนักหอสมุด จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,211,900.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการถ่ายภาพ ARC๕๑๐ จำนวน ๑ งาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | 2024-06-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 600,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 3)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,999,300.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและทางเดินคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-06-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,600,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่ | 2024-05-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 11,700,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 ซื้อชุดตรวจความเข้ากันได้ของหมู่เลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2024-03-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,100,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,030,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 ซื้อเครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,995,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-04-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดแผ่รังสีความร้อนพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,800,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองกิจการนิสิต | 2024-04-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,532,080.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ ๒)
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 10,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,070,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ซื้อเครื่องขัดแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับงานทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,250,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 7,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย | 2024-04-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,550,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะศึกษาศาสตร์ | 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 740,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
31 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 0.00 บาท ประกาศยกเลิก
32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) จำนวน ๘๑ ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาศาสตร์
| 2024-04-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,025,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
33 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | 2024-04-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,100,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
34 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานอธิการบดี | 2024-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 48,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 ซื้อโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2024-04-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 60,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
36 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,450,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 จ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร NDIR วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี | 2024-04-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,899,676.74 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี | 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,011,800.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39 ซื้อชุดวัดความดันทางหางหนูทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี | 2024-04-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,980,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-03-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,900,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41 ซื้อเครื่องเขย่าสาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี | 2024-04-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 660,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี | 2024-04-17
2567 3,300,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
43 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-05-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,946,320.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
44 ซื้อเครื่องสูบสารเคมีชนิดอัตราการไหลต่ำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 847,600.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 จ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2024-05-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,428,060.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ | 2024-04-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,331,180.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 842,188.73 บาท ประกาศยกเลิก
48 ซื้อเครื่องวัดและติดตามความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
49 ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2024-03-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 780,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,300,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,906,487.95 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,702,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-01-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,080,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ซื้อชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2024-03-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 11,200,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
55 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,450,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ซื้อเครื่องปิดแผ่นแก้วลงบนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี | 2024-04-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,398,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | 2023-09-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,226,400.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
59 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,247,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
60 ซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 20,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
61 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดความละเอียดสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 32,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
62 ซื้อกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับซูเปอร์เรโซลูชัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีเฉพาะเจาะจง 2567 22,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
63 จ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 40,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
64 จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammogram จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 30,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
65 ซื้อชุดระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,340,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
66 ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,163,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,200,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
68 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 19,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
69 ซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,800,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
70 ซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 800,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71 ซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,500,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-04-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,985,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีเฉพาะเจาะจง 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
74 ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2024-03-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,760,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
75 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,247,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
76 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบประสาทและระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
77 ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
78 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,358,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
79 จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
80 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,800,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
81 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 10,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
82 ซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกแอ่งน้ำตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
83 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและรื้อถอนอาคารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
กองการบริหารงานบุคคล | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,771,864.78 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
84 ซื้อเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2024-03-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
85 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ (ครั้งที่ ๒)
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-10-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ปราบไตรจักร ๒ จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 624,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
87 ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,144,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
88 ซื้อเครื่องวัดความหนืด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-04-11
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 812,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89 ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวระบบต่อหัววัดเพิ่มได้ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-04-10
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 535,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 ซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 749,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 7,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
92 ซื้อชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,500,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
93 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,756,800.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน
กองกิจการนิสิต | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
95 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป สำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,211,900.00 บาท ประกาศยกเลิก
96 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 675,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
97 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 740,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
98 ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,999,300.00 บาท ประกาศยกเลิก
99 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ | 2024-02-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,382,560.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
100 ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-03-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 10,500,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
101 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง
กองกิจการนิสิต | 2024-04-02
2567 3,532,080.00 บาท ประกาศยกเลิก
102 ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 5,140,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
103 ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-04
2567 1,420,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
104 ซื้อต่ออายุลิ-สิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Campus Agreement จำนวน ๑ ชุด
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-04
2567 4,625,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
105 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,108,800.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
106 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,247,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
108 จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,430,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
109 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ จำนวน 600,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,320,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110 ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
111 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2024-03-08
2567 43,042,824.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112 ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 2024-03-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 745,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
113 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,595,200.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
114 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 8,000,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
115 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-02-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 651,700.00 บาท ประกาศยกเลิก
116 ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,657,050.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
117 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,358,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
118 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 675,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
120 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศยกเลิก
121 ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
122 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg tablet จำนวน 2,570 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-07
2567 5,290,807.60 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
123 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 30 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-13
2567 3,421,860.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
124 ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 79 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-16
2567 1,903,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
125 จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,605,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
126 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
2567 1,820,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
127 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต | 2023-11-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,072,300.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
128 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,072,868.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
129 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,855,125.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
130 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,879,200.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
131 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
132 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 9,388,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
133 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
134 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 20,251,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 5,100,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 7,000,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
137 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,808,351.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
138 ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,700,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
139 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-12-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 3,200,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
140 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-12-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 813,060.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
141 ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-13
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 595,669.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
142 ซื้อชุดส่องตรวจกล่อ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 0000-00-00
2567 595,669.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
143 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด | 2023-10-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,651,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
144 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,409,400.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-01
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,495,454.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
146 จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,768,934.27 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
147 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
148 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,801,200.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149 ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2023-10-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 600,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
150 ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-10-25
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,750,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
151 จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
152 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา | 2023-08-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,100,000.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
153 ปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็ตพระนเรศวร (ศุนย์แสดงนิทรรศการ KNECC) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 1,800,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
154 ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 3,859,909.20 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155 ปรับปรุงอาคารเอกาทศรถ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-24
2567 5,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
156 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
2567 1,632,760.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
157 ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 928,800.00 บาท ประกาศยกเลิก
158 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
| 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 687,650.00 บาท ประกาศยกเลิก
159 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
| 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 750,000.00 บาท ประกาศยกเลิก
160 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ
กองกลาง | 2023-11-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 13,200,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
161 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง | 2023-11-17
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165 ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,118,600.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
166 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
167 เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,997,196.64 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 685,150.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172 จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,207,170.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
173 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-09-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,316,347.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
174 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,486,500.00 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
175 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 2023-11-06
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 1,000,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176 ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2566-10-25
2567 2,754,600.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
177 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-09-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,517,390.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ