Frequently Asked Question (FAQ)


คำถามที่พบบ่อย


หมวด : การเงินจ่าย
1
Q
การสมัครใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นหรือการสมัครสมาชิกโดยมิใช่ชื่อของหน่วยงานในการสมัครสามารถทำได้หรือไม่
A
กรณีที่มีการสมัครโดยใช้ชื่อบุคลากรมิใช่ชื่อหน่วยงาน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้บุคลากรหรืออาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบในการสมัครและหากจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขอให้ระบุตั้งแต่การขออนุมัติในหลักการ เช่น การสมัครใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของหน่วยงาน มอบหมายให้ใครเป็นผู้สมัครและให้ใช้บัตรเครดิตใครในการทำรายการหักค่าใช้จ่าย
2
Q
ค่ารับรองสถาบันการศึกษาวิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าหรือไม่
A
เนื่องจากสภาการพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนการตรวจประเมิน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับระยะเวลา และไม่สัมพันธ์กับผลการประเมิน หากผลการตรวจประเมินจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังคงต้องจ่ายค่ารับรองสถาบันดังกล่าว จึงเห็นควรเลือกรายการบัญชีเป็น ค่าธรรมเนียม(ค่าใช้จ่าย)
3
Q
ค่าบำรุงสมาชิกรายปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงเดือนเมษายน ต้องบันทึกรายการบัญชีอย่างไร
A
การบันทึกบัญชีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยงานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน กองคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้างต่อไป หน่วยงานสามารถบันทึกรายการได้ตามบันทึกข้อความที่ อว 0603.01.08)6)/ว4347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งเวียนคุ่มือการใช้งานกระบวนการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในระบบ 3 มิติ
4
Q
การขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน จำเป็นจะต้องระบุสถานที่จัดหรือไม่
A
การขออนุมัติดำเนินโครงการ ต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วนเนื่องจากมีผลต่อการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
- รูปแบบ/วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ/กิจกรรม
- วัน เวลา สถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม(สถานที่เอกขนหรือราชการ)
- กำหนดการ
5
Q
การขออนุมัติโครงการ ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการมักจะมีการใส่คำว่า “ถัวเฉลี่ยทุกรายการ” สามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด มีหลักเกณฑ์หรือไม่
A
โดยปกติการขออนุมัติโครงการจะตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการไว้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการ ในกรณีที่มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้ จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ หน่วยงานควรดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
6
Q
หากมีการจัดโครงการศึกษาดูงานในช่วงสิ้นเดือน โดยใช้พาหนะเป็นรถบัสของมหาวิทยาลัยและมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่ออาจารย์กลับมาถึงจึงจะนำใบเสร็จมาให้การเงินในวันถัดไปเพื่อดำเนินการตรวจรับ สามารถขยายระยะเวลาการปิดรอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในระบบ 3 มิติ ได้หรือไม่
A
หน่วยงานควรมีการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายที่รับทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับผู้จัดโครงการเพื่อให้ดำเนินการในระบบ 3 มิติ ได้โดยเร็ว เนื่องจากกองคลังต้องปิดงบการเงินประจำเดือนของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเพื่อส่งให้หน่วยงานภายนอกจึงจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการปิดระบบบัญชี 3 มิติ
7
Q
การเบิกจ่ายค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการและกิจกรรมต่างๆ จะต้องระบุอะไรบ้าง
A
ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ ระบุรายการดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปีที่รับเงิน
- รายการอาหาร โดยระบุเมนูอาหาร
- จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร และลายมือชื่อของผู้รับเงิน
กรณีที่ทางร้านอาหารไม่สามารถระบุรายละเอียดรายการอาหารได้ในใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ระบุ
8
Q
การแก้ไขรายงานการเดินทางต้องให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์ชื่อกำกับหรือไม่
A
หากเป็นการแก้ไขรายงานการเดินทางในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเอกสาร และมีผลให้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติ/ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปลงนามกำกับการแก้ไขในครั้งนั้น เช่น การแก้ไขวันที่ในการเดินทางไปและกลับ การแก้ไขเวลาไปและกลับ การแก้ไขระยะทาง
9
Q
การเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการสามารถใช้ Google map ได้ไหม
A
การเบิกเงินชดเชยให้ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถใช้ระยะทางจากเว็บไซต์กรมทางหลวงได้(http://www.doh.go.th) ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและหน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
10
Q
การคำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ มีกำหนดหลักเกณฑ์หรือไม่ว่าต้องใช้หลักฐานที่พิมพ์จากเว็บไซต์กรมทางหลวง หรือสามารถใช้แผนภูมิระยะทางก็ได้
A
ตามระเบียบฯ ระบุเพียงให้คำนวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง หากหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นเส้นทางของกรมทางหลวงก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ และระยะทางที่ใช้ในการคำนวณถือว่าเป็นระยะทางที่ผู้เดินทางไปราชการรับรองแล้วว่าได้เดินทางตามระยะทางดังกล่าวจริง หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการเบิกชดเชยค่าพาหนะเกินกว่าระยะทางตามสิทธิพึงได้รับ ผู้ขอเบิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เบิกชดเชยค่าพาหนะเกินกว่าสิทธิพึงได้รับไป
11
Q
การของดสอนและสอนชดเชยปกติจะเป็นการดูแลของงานวิชาการ แต่เอกสารที่ส่งมาให้การเงินของหน่วยงานมีการลบแก้ไข กรณีแบบนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อกำกับจุดที่แก้ไขอย่างไร
A
การแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องให้ใช้วิธีการขีดฆ่าโดยไม่ใช้น้ำยาลบคำผิดและต้องลงนามกำกับจุดที่แก้ไขทุกครั้ง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบกับการเบิกจ่าย การลงนามกำกับการแก้ไขข้อมูลจะต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นหรือผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลภายหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว
12
Q
หลักเกณฑ์และวิธีการปิดอากรแสตมป์ต้องทำอย่างไร
A
หากเป็นการจ้างที่มีวงเงินไม่ถึง 200,000 บาท ให้ติดอากรแสตมป์ ตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร บางลักษณะ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียอากรและขีดฆ่าแสตมป์ หรือผู้จ้างเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์ เพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก โดยการลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง หรือชื่อห้างร้านลงบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ และลงวัน เดือน ปีก็ได้
13
Q
กรณียืมเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการจัดประชุมจะต้องดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประชุมอย่างไร
A
การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะผู้ที่ลงนามในส่วนของผู้ยืมเงิน ตามสัญญาการยืมเงิน โดยจะจ่ายเป็นเงินสดโดยลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน หรือจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารโดยโอนจากบัญชีชื่อผู้ยืมเงินเท่านั้น และจะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมภายในวันที่มีการจัดประชุม หรือวันถัดไปเป็นอย่างน้อย
14
Q
หากอาจารย์รองจ่ายโดยใช้เงินส่วนตัวของตัวเอง(ไม่ได้ยืมเงิน) ใช้หลักฐานในการเบิกจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด เหมือนเดิมใช่หรือไม่ และสามารถใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารแทนใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดได้หรือไม่
A
ให้ใช้หลักฐานในการเบิกจ่ายเหมือนการเบิกจ่ายด้วยเงินรองจ่าย หากเป็นการจ่ายโดยโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารและมีความประสงค์ใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ต้องขออนุมัติใช้หลักฐานการโอนเงินจากแอพพลิเคชั่นธนาคารโดยผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกของหน่วยงาน
15
Q
กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ต้องทำอย่างไร
A
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน นั้น โดยให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และให้หน่วยงานประทับหน้าเอกสาร AP “ใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย" โดยกองคลังจะมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้หลักฐานการโอนเงิน