แนวปฏิบัติ
ค้นหาทั้งหมด
ลำดับที่ หมวดหมู่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1 อื่นๆ อว.0603.01.08(3)/ว2353 สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-31
2 อื่นๆ 2566 อว.0603.01.08(3)/ว2281 แนวปฏิบัติการบอกรับวารสาร/การสั่งจองหนังสื/การจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน 2023-03-27
3 อื่นๆ 2566 อว.0603.01.08(2)/ว2191 แนวปฏิบัติการใช้และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 2023-03-16
4 อื่นๆ 2565 อว.0603.01.08(6)/4208 การใช้งานกระบวนการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2022-08-24
5 การบัญชี 2565 อว.0603.01.08(6)/0863 แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2022-02-10
6 การบัญชี 2565 อว.0603.01.08(5)/ว.0446 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ 2021-11-05
7 อื่นๆ 2565 อว 0603.01.08(1)ว 0342 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการนำส่งเงิน 2021-10-28
8 อื่นๆ 2565 อว 0603.01.08(2)/ว.0334 แนวปฏิบัติและการซักซ้อมการตรวจสอบวันเดือนปีของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับหลักฐานจากร้านค้า/บริษัท 2021-10-27
9 อื่นๆ 2565 อว.0603.01.08(2)/ว.0334 แนวปฏิบัติและซักซ้อมการตรวจสอบวันเดือนปีของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับหลักฐานจากร้านค้า/บริษัท 2021-10-27
10 การบัญชี 2565 อว 0603.01.08(5)/0239 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2021-10-19