แนวปฏิบัติ
ค้นหาทั้งหมด
ลำดับที่ หมวดหมู่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1 การบัญชี 2565 อว.0603.01.08(6)/0863 แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2022-02-10
2 การบัญชี 2565 อว.0603.01.08(5)/ว.0446 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ 2021-11-05
3 อื่นๆ 2565 อว 0603.01.08(1)ว 0342 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการนำส่งเงิน 2021-10-28
4 อื่นๆ 2565 อว 0603.01.08(2)/ว.0334 แนวปฏิบัติและการซักซ้อมการตรวจสอบวันเดือนปีของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับหลักฐานจากร้านค้า/บริษัท 2021-10-27
5 อื่นๆ 2565 อว.0603.01.08(2)/ว.0334 แนวปฏิบัติและซักซ้อมการตรวจสอบวันเดือนปีของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับหลักฐานจากร้านค้า/บริษัท 2021-10-27
6 การบัญชี 2565 อว 0603.01.08(5)/0239 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2021-10-19
7 การบัญชี 2564 อว 0603.01.08(5)/3298 แนวปฏิบัติการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียน 2021-07-30
8 สวัสดิการ กองทุน 2564 อว 0603.01.08(4)/ ว 3278 แนวปฏิบัติการส่งเอกสารแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 2021-07-29
9 การบัญชี 2564 อว 0603.01.08(5)/3284 ปรับปรุงผังบัญชีของมหาวิทยาลัย ปี 2560 ครั้งที่ 4 และเพิ่มแหล่งเงิน 2021-07-29
10 การรับเงิน 2564 อว 0603.01.08(5)/2815 แนวปฏิบัติการรับเงินรับฝาก 2021-06-11