มาตรฐานการบัญชี
ค้นหาทั้งหมด
ลำดับที่ หมวดหมู่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1 การบัญชี 2556 กค 0423.2/ว83 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน 2018-10-16
2 การบัญชี 2557 กค 0423.2/ว374 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 2019-10-16
3 การบัญชี 2557 กค 0423.2/ว357 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 2018-10-16
4 การบัญชี 2562 กค 0410.2/ว445 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 2019-10-16
5 การบัญชี 2560 กค 0410.2/ว311 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้างคงเหลือ 2019-10-16
6 การบัญชี 2555 กค 0423.2/ว465 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 2019-10-16
7 การบัญชี 2560 กค 0410.2/ว311 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 2019-10-16
8 การบัญชี 2557 กค 0423.2/ว357 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2019-10-16
9 การบัญชี 2559 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2019-10-16
10 การบัญชี 2562 กค 0410.2/ว578 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน 2020-02-21