ระบบสนับสนุนการทำงาน

  • ระบบค้นหาชื่อธนาคารของร้านค้าและบุคลากรภายใน

  • ระบบค้นหาชื่อบุคลากร/นิสิต/ร้านค้า (สำหรับเลือกชื่อบุคลากร/นิสิต/ร้านค้าเพื่อใช้ในระบบสามมิติ)

  • ระบบค้นหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/งานระหว่างก่อสร้าง/ค่าใช้จ่าย/รายได้(สำหรับเลือกชื่อบัญชีเพื่อใช้ในระบบสามมิติ)