ระเบียบอื่นๆ

ค่ารักษาพยาบาล

 

  การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

โครงการบ้าน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 4

 

  การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 4

 

ประกันสังคม

 

  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

  รายชื่อคลิกนิกเครือข่ายของโรงพยาบาลพุทธชินราชปี 2550

  สำนักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผุ้ปรกันตนในปี 2550

 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน / รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33
 
 
  จรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
 
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 
 
 สรุปสาระสำคัญของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 
 
 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว65 เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ราคามาตฐานครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศและคุณลักษณะเฉพาะที่ปรับปรุงใหม่ 1 ชุด