หนังสือเวียน
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
1 พล0003/ว156 11 ม.ค. 2565 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 กค 0414.3/ว1300 30 ธ.ค. 2564 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
3 กค 0402.2/ว202 30 ธ.ค. 2564 ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIs Thai)
4 กค 0412.4/ว1299 30 ธ.ค. 2564 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 กค 0414.3/ว1291 28 ธ.ค. 2564 วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
6 กค 0414.3/ว1266 23 ธ.ค. 2564 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
7 พล 0003/ว8702 14 ธ.ค. 2564 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
8 กค 0414.2/ว1187 29 พ.ย. 2564 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
9 กค 0414.2/ว1143 16 พ.ย. 2564 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
10 กค 0414.3/ว963 22 ก.ย. 2564 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
11 กค 0408.4/ว138 13 ก.ย. 2564 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(COVID-19 Antigen test self -test kits)
12 กค 0402.2/ว134 03 ก.ย. 2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักตัวในสถานที่กักกัน
13 กค0402.2/ว122 17 ส.ค. 2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
14 กค 0402.2/ว554 23 พ.ย. 2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่่2) พ.ศ.2563
15 กค 0414.3/ว420 09 ก.ย. 2563 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 กค 0402.5/ว145 29 ส.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
17 กค 0402.2/ว140 17 ส.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)
18 กค 0402.5/ว135 14 ส.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
19 กค 0402.5/ว318 14 ก.ค. 2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
20 กค 0414.2/021566 14 พ.ค. 2563 แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS) ครั้งที่ 2
21 กค 0414.3/ว188 05 พ.ค. 2563 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 กค 0402.2/ว75 24 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์การเบิกจ่่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23 อว 0603.01.01(1)/ว37 20 เม.ย. 2563 ขอแจ้งเวียนพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
24 กค(กวจ)04052/ว115 27 มี.ค. 2563 การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease2019:COVID-19)
25 กค 0408.5/ว55 24 มี.ค. 2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26 กค 0402.5/ว41 16 มี.ค. 2563 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ
27 พล 0003/ว1809 13 มี.ค. 2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 กค0402.5/ว41 12 มี.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่า่ยงบประมาณ
29 กค(กวจ)0405.2/ว82 11 มี.ค. 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 กค 0405.2/ว83 11 มี.ค. 2563 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
31 กค 0408.4/ว35 02 มี.ค. 2563 การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
32 กค 0414.3/ว60 26 ก.พ. 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
33 กค 0414.2/008304 26 ก.พ. 2563 แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS)
34 นร 0702/ว56 18 ก.พ. 2563 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
35 กค 0410.3/ว36 03 ก.พ. 2563 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
36 นร 0702/ว137 26 ก.ย. 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจาการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
37 กค 0414.3/ว423 03 ก.ย. 2562 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
38 กค 0402.5/ว93 29 ส.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
39 กค 0402.5/ว94 29 ส.ค. 2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
40 นร 0702/ว113 09 ส.ค. 2562 หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
41 กค 0402.5/ว76 25 ก.ค. 2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
42 กค 0402.5/ว351 24 ก.ค. 2562 การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
43 กค 0412.4/ว323 24 มิ.ย. 2562 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
44 กค 0410.3/ว311 21 มิ.ย. 2562 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Coporate Online) เพิ่มเติม
45 กค(กวจ)0405.2/ว254 29 พ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
46 กค 0402.2/ว248 24 พ.ค. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
47 กค 0402.4/ว247 24 พ.ค. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
48 กค 0402.3/ว34 23 เม.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงชำนัญการพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
49 กค 04002.3/ว187 19 เม.ย. 2562 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562
50 กค 0402.5/ว154 28 มี.ค. 2562 การขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
51 กค 0402.5/ว24 21 มี.ค. 2562 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
52 กค 0402.5/ว129 18 มี.ค. 2562 ปรับปรุงประเภทเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS
53 กค 0412.4/12366 18 มี.ค. 2562 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
54 กค 0414.3/ว80 21 ก.พ. 2562 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
55 กค 0402.3/ว10 18 ก.พ. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
56 กค 0402.2/ว3 30 ม.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
57 กค 0416.3/ว39 25 ม.ค. 2562 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย
58 กค 0403.2/ว136 26 ธ.ค. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
59 กค 0403.2/ว136 26 ธ.ค. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
60 กค 0412.2/ว574 26 ธ.ค. 2561 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
61 นร 0731.1/ว.31 24 ธ.ค. 2561 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
62 กค 0412.2/ว496 07 พ.ย. 2561 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
63 กค 0414.3/ว456 05 ต.ค. 2561 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Coporate Online
64 กค 0402.2/ว100 28 ก.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
65 กค0402.5/ว95 24 ก.ย. 2561 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
66 กค0402.5/ว92 17 ก.ย. 2561 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
67 นร 0702/ว134 11 ก.ย. 2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
68 กค 0402.2/ว103 01 ก.ย. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online
69 กค 0402.5/ว84 31 ส.ค. 2561 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
70 กค 0402.5/ว365 17 ส.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
71 กค 0410.3/ว364 17 ส.ค. 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
72 นร 0702/ว117 23 ก.ค. 2561 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
73 กค 0402.2/ว195 25 เม.ย. 2561 ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
74 กค0402.2/ว146 19 มี.ค. 2561 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
75 กค0406.2/ว145 19 มี.ค. 2561 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
76 กค0402.2/ว129 13 มี.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
77 กค0405.4/ว122 09 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
78 นร 0729.1/ว46 12 ก.พ. 2561 ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
79 กค0402.2/ว65 06 ก.พ. 2561 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
80 กค0412.5/ว29 17 ม.ค. 2561 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
81 กค0402.2/ว9 11 ม.ค. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
82 กค 0402.2/ว5 11 ม.ค. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
83 กค0402.2/ว494 29 ธ.ค. 2560 เร่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง EDC)
84 มท0212.1/ว6952 08 ธ.ค. 2560 แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
85 กค0408.4/ว183 29 พ.ย. 2560 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่8)พ.ศ.2560
86 พล 0003/ว6564 31 ต.ค. 2560 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
87 นร 0702/ว4 24 ต.ค. 2560 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
88 กค 0402.2/ว171 24 ต.ค. 2560 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
89 กค(กวจ)0405.2/ว395 10 ต.ค. 2560 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
90 กค0402.5/ว307 16 ส.ค. 2560 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
91 นร 0705/ว79 09 ก.ค. 2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
92 กค0406_3/ว56 15 มิ.ย. 2558 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
93 กค 0420.5/ว51 05 มิ.ย. 2558 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
94 ศธ 0503(4)/ว 711 05 มิ.ย. 2558 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558
95 กค 0406.6/ว197 04 มิ.ย. 2558 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
96 กค0406.6/ว189 27 พ.ค. 2558 การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
97 นร 0704/ว73 22 พ.ค. 2558 หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558
98 นร 0505/ว109 15 พ.ค. 2558 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
99 ศธ 0201.5/ว5619 14 พ.ค. 2558 มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนเป็นผู้รับจัดงาน(Organizer)งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์
100 ศธ 0591(3)/ว553 30 เม.ย. 2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมและเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
101 กค 0420.5/ว158 23 เม.ย. 2558 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
102 ศธ0509(3)/ว496 21 เม.ย. 2558 การรับจัดการฝึกอบรมโดยให้มีการดูงานในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ
103 ศธ 0511/ว475 16 เม.ย. 2558 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
104 ศธ 0591(3)/ว413 04 เม.ย. 2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมและเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
105 กค 0409.4/ว146 03 เม.ย. 2558 ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card) ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z)
106 ศธ 0509(3)/ว407 01 เม.ย. 2558 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
107 กค 0409.3/ว133 31 มี.ค. 2558 คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
108 กค 0406.6/ว23 26 มี.ค. 2558 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
109 กค 0409.3/ว122 25 มี.ค. 2558 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ(MASS)
110 กค 0420.5/10900 19 มี.ค. 2558 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
111 กค 0406.4/ว16 16 มี.ค. 2558 การเบิกค่าใช้จ่ยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
112 กค 0409.4/ว86 09 มี.ค. 2558 การใข้บัติกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card)
113 กค 0406.4/ว130 03 มี.ค. 2558 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
114 นร 0506/ว46 20 ก.พ. 2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมและเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
115 กค0408.3/06575 17 ก.พ. 2558 การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
116 กค 0421.4/ว37 04 ก.พ. 2558 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติมเพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
117 นร 0506/220 27 ม.ค. 2558 แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
118 นร0719.1/ว34 26 ม.ค. 2558 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
119 นร 0506/ว183 30 ธ.ค. 2557 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
120 กค0406.3/ว388 12 ธ.ค. 2557 ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
121 กค0420.5/39781 03 ธ.ค. 2557 รายงานสถานะรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันเหลื่อมปี
122 กค0406.6/ว370 25 พ.ย. 2557 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
123 กค 0406.3/ว339 11 พ.ย. 2557 ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง
124 กค0409.3/ว.81 00 ธ.ค. 543 การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS