การขอหนังสือรับรองผลงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการที่เป็นคู่ค้ากับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ โดยสามารถจัดทำเอกสารขอหนังสือรับรองผลงาน และจัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ผู้รับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2

ผู้รับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งเอกสารในรูปแบบ ไฟล์ PDF พร้อมไฟล์ สำเนาคู่ฉบับสัญญา มาที่ e-mail : Procurement1@nu.ac.th

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำหนังสือรับรองผลงานให้ผู้รับบริการ ทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 5

เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้รับบริการ ทางไปรษณีย์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่ 6 ข้อ 24
2.) หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่
กค (กรท) 0433.3/ ว 173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
เรื่อง การกำหนดตัวอย่าง หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
3.) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.4/ ว 101 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง