การขอคืนหลักประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันธนาคาร)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการที่เป็นคู่ค้ากับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ

โดยสามารถจัดทำเอกสารขอหนังสือค้ำประกันสัญญา และจัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ผู้รับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2

ผู้รับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ ไฟล์ PDF พร้อมไฟล์ สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา จัดส่งมาที่ e-mail : Procurement1@nu.ac.th

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติคืน

ขั้นตอนที่ 5

เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ผู้รับบริการ ทางไปรษณีย์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หมวด 5 การทำสัญญาและหลักประกัน)
2.) หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา