Payslip Center

(ระบบตรวจสอบสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี)

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

สำหรับข้าราชการบำนาญ
/ ผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก


คู่มือการใช้งานระบบ