รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแบบฟอร์มการเบิกค่าศึกษาบุตร (แบบ7223) และแบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ7131)
  รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (พ.ศ.2566 พลางก่อน)
  รหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai
   การรับโอนเงินพักบัญชีธนาคาร
  รหัสงบประมาณ โครงการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019