1. พระราชกฤษฎีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8)

  2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

  4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ

  5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6ฝ38143 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงาน

  6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ศธ 0421.3 ว106 ลว.2 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ