ผู้อำนวยการกองคลัง

FD
รุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 0-5596-1188 Tel. 0-5596-1135 FAX

งานการเงินรับ

FD
ถวัลย์ พรหมสิทธิ์ หัวหน้างานการเงินรับ 0-5596-1325 Tel. 0-5596-1125 FAX
FD
เรณุกา นุ่มพรม นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1167 Tel. 0-5596-1125 FAX
FD
วิมลสิริ เจริญยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1135 Tel. 0-5596-1135 FAX
FD
นิตยา ศรีม่วง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1145 Tel. 0-5596-1125 FAX
FD
อลิษา กองทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1145 Tel. 0-5596-1135 FAX
FD
สุภธิดา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1145 Tel. 0-5596-1135 FAX
FD
นางสาวอภิชญา ลังกาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1145 Tel. 0-5596-1135 FAX

งานอำนวยการ

FD
วิภารัตน์ พูพัฒนานุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ 0-5596-1140 Tel. 0-5596-1125 FAX
FD
ประภาพร สวัสดิ์วงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1135 Tel. 0-5596-1135 FAX
FD
สลิลทิพย์ สังวาลวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1145 Tel. 0-5596-1135 FAX
FD
อภิชาติ หาญนภาชีวิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-5596-1220 Tel. 0-5596-1220 FAX
FD
สิทธิพรหม พลอยแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-5596-1220 Tel. 0-5596-1220 FAX
FD
สุเทพ อยู่เย็น นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1104 Tel. 0-5596-1220 FAX
FD
อังสนา บำรุงพาทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-5596-1220 Tel. 0-5596-1220 FAX
FD
กุหลาบ ขมิน Tel. FAX
FD
อำพัน นาคเจือทอง Tel. FAX
FD
จันทร์แรม กลิ่นทอง Tel. FAX
FD
ปริศนา ดวงศรี Tel. FAX

งานการเงินจ่าย

FD
นภารัตน์ นาอ่อน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินจ่าย 0-5596-1165 Tel. 0-5596-1312 FAX
FD
บัวนรินทร์ เงินแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1115 Tel. 0-5596-1312 FAX
FD
ดารณี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1166 Tel. 0-5596-1312 FAX
FD
นัชชนันท์ รอดคง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1131 Tel. 0-5596-1312 FAX
FD
ลำยง นุชท่าโพ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1138 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
ศิริพร พึ่งพัก นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1161 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
ศศิวิมล อรุณ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1161 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
อัจฉราภรณ์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1115 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
จารุณี พุทธิวิศิษฏ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1164 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
รุ่งอรุณ นพฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1312 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
ฉัฏฐมาพร จ้อยจำนงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1162 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
พรรณรัตน์ เงินสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1131 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
มณศิการณ์ จันดาหาญ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1162 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
ปวริศ ดวงสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1131 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
พิพัฒน์ เต็มภู นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1162 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
อ้อยหทัย เทียนแสง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1176 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
ทัชชา เตียประภางกูร นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1164 Tel. 0-5596-1312 FAX
FD
จรัญญา สบกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1131 Tel. 0-5596-1189 FAX
FD
อารียา ฤทธิ์ล้ำ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1312 Tel. FAX

งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

FD
น้ำฝน พยอมชื่น หัวหน้างานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน 0-5596-1450 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
จิรกานต์ มั่นยุติธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1138 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
ภลัชนันท์ รำพรรณนิยม นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1138 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
ศรีนวน จันทร์พุฒ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1449 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
วรรณสินี อึ้งประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1449 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
กฤษณา เรืองสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1163 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
มณิณทร อินหันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1160 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
มาลินณี สิงหเดช นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1160 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
ทรวง ศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1163 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
อุมาพร อ่อนคำ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1163 Tel. 0-5596-1048 FAX
FD
ปณิดา ฟองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1163 Tel. 0-5596-1048 FAX

งานเงินเดือนและสวัสดิการ

FD
รัชดาภรณ์ ยาวขันแก้ว หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ 0-5596-1159 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
สุมาลี ประภาสโนบล นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1159 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
ดารณี ฟักมา นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1159 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
กาญจนา ทองล้ำ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1159 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
พีรวัส พูลเกษร นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1153 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
เวียง ภู่เทศ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1136 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
ชุติกาญจน์ จิตขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1159 Tel. 0-5596-1159 FAX
FD
จันทิมา แซ่โก นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5596-1153 Tel. 0-5596-1153 FAX

งานพัสดุ

FD
นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ 0-5596-1156 Tel. 0-5596-1137 FAX
FD
สุกัญญา เบี้ยจั่น นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1141 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
ธิติมา พึ่งพันธุ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 0-5596-1141 Tel. 0-5596-1137 FAX
FD
นภดล เตียประภางกูร นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1137 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
พิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1134 Tel. 0-5596-1137 FAX
FD
ราชวิทย์ โพธิ์เอม นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1116 Tel. 0-5596-1137 FAX
FD
ปทุมพร อโหสิ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 0-5596-1154 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
น้องนุช สุโยธีธนรัตน์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 0-5596-1101 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
อำพร พิพัฒน์ศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 0-5596-1149 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
กัญญ์พิดา พลอาสา นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1134 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
ชนาธิป ขันธวุธ นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1157 Tel. 0-5596-1157 FAX
FD
จันธิมา พรหมสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1116 Tel. 0-5596-1137 FAX
FD
ธัชพล สินพรมมา นักวิชาการพัสดุ 0-5596-1157 Tel. - FAX