รหัสงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  กองคลังจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รหัสงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   การรับโอนเงินพักบัญชีธนาคาร
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2