แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

  แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ(ค่ารักษาฯ /ค่าการศึกษาบุตร

  แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการประมาณการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ( 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)

  แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

  แบบฟอร์มการนำส่งเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประก้นตน กองทุนประกันสังคม

  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  แบบฟอร์มใบยืม (ปรับปรุงใหม่) พร้อมแบบฟอร์ม

  ใบมอบฉันทะ ( สำหรับขอคืนเงินค่าลงทะเบียน)

  แบบฟอร์มการขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

แบบฟอร์มทั้งหมด