แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการประมาณการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ( 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)

  แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

  แบบฟอร์มการนำส่งเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประก้นตน กองทุนประกันสังคม

  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  แบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการประมาณการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

  แบบฟอร์มใบยืม (ปรับปรุงใหม่) พร้อมแบบฟอร์ม

  ใบมอบฉันทะ ( สำหรับขอคืนเงินค่าลงทะเบียน)

  แบบฟอร์มการขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

  แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(ชนิดเล่ม) ปี 2562

แบบฟอร์มทั้งหมด