1  

แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

2  

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ(ค่ารักษาฯ /ค่าการศึกษาบุตร

3  

แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการประมาณการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ( 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)

4  

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

5  

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

6  

แบบฟอร์มการนำส่งเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประก้นตน กองทุนประกันสังคม

7  

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8  

แบบฟอร์มใบยืม (ปรับปรุงใหม่) พร้อมแบบฟอร์ม

9  

ใบมอบฉันทะ ( สำหรับขอคืนเงินค่าลงทะเบียน)

10  

แบบฟอร์มการขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

11  

แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(ชนิดเล่ม) ปี 2562

12  

แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน(ชนิดต่อเนื่อง) ปี 2562

13  

แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14  

แบบฟอร์มขอยกเลิกเอกสาร/ปรับปรุงบัญชีในระบบบัญชีสามมิติ (สำหรับการนำส่งเงิน)

15  

แบบสรุปรายนามผู้รับเงินตามรายการเบิกจ่าย

16  

แบบฟอร์มขอใบแทนสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

17  

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

18  

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกเงิน

19  

บันทึกขอยกเลิกการหักเงินเดือน กรณีปิดชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้

20  

บันทึกข้อความขอยืนยันยอดงบประมาณ(เงินยืม)

21  

แบบฟอร์มรายงานการเดินทางที่รับรองสิทธิ์

22  

แบบฟอร์มการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

23  

แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงวด เพื่อนำส่งธนาคารอาคารสงเคราะห์

24  

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านสารสนเทศ(งานการเงินรับ)

25  

แบบฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

26  

แบบคำขอ Login ระบบค้นหาเงินโอนจ่ายตรง

27  

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น

28  

แบบฟอร์ม โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย

29  

ใบมอบฉันทะ รับเช็คกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร

30  

แบบฟอร์ม-การบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อที่ดินจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

31  

ฟอร์ม-บันทึกข้อความขอยกเลิกการหักเงินเดือน จากการปิดสินเชื่อ

32  

ใบยืมเงินทดรอง

33  

แบบฟอร์มภาระงาน (Portfolio)

34  

ใบนำส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน

35  

แบบฟอร์มใบนำส่งเงิน

36  

การยกยอดวัสดุคงเหลือเข้าระบบ 3 มิติ

37  

แบบฟอร์มการขอสำเนาเอกสาร

38  

ผังบัญชีระบบ 3 มิติ

39  

แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ

40  

แบบฟอร์มขอยกเลิก หรือ Print เอกสาร ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ

41  

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น กับธนาคารทหารไทย

42  

แบบฟอร์ม เอกสารโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

43  

แบบใบกำกับภาษี (EX)

44  

ตัวอย่างใบส่งสรรพกรกรณีโอนสิทธิ์

45  

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซอง)

46  

เอกสารแนบ 4 ใบขยายเงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน งปม

47  

เอกสารแนบ 3 ใบขยายเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งปม

48  

เอกสารแนบ 2 ใบกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งปม

49  

เอกสารแนบ 1 ใบกันเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน งปม

50  

แบบฟอร์มใบกันเงินงบประมาณแผ่นดิน

51  

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

52  

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

53  

ใบคืนเงิน

54  

การรับรองขอบเขตงาน (TOR)

55  

ใบสำคัญรับเงิน(ทุน สกอ.)

56  

ใบมอบฉันทะ (ทุน)

57  

ใบสำคัญรับเงิน

58  

รายการการเดินทาง

59  

ขอให้แจ้งปรับ

60  

ใบขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็ง อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ทข01

61  

ใบขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ทข02

62  

แบบฟอร์ม ขบ.03 (แผ่นดิน)

63  

แบบฟอร์ม ขบ.02 V1.11

64  

แบบฟอร์ม ขบ.01 (แผ่นดิน)

65  

หนังสือมอบฉันทะ

66  

สัญญาค้ำประกัน(แผ่นดิน)

67  

หนังสือนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัท (แผ่นดิน)

68  

ใบสำคัญรับเงิน(ทุน สกอ.)

69  

ใบมอบฉันทะ (ทุน)

70  

ใบกันเงินรายได้

71  

งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้(รด.001)

72  

ใบเบิกถอนเพื่อจ่ายในราชการ(4244)

73  

บทนิยาม

74  

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์

75  

แบบใบเสนอราคาซื้อ

76  

แบบใบเสนอราคาจ้าง

77  

แบบหนังสือค้ำประกัน(ค้ำประกันสัญญา)

78  

แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป

79  

แบบสัญญาจ้างทั่วไป

80  

แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2

81  

แบบใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์