การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
1 พล 0003/ว2668 16 เม.ย. 2563 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 พล 0003/ว2372 02 เม.ย. 2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 พล 0003/ว1809 13 มี.ค. 2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 กค(กวจ) 0405.2/ว82 11 มี.ค. 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 กค 0412.4/9442 04 มี.ค. 2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 อว 0603.01.08(2)/191 02 มี.ค. 2563 แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7 พล 0003/ว795 03 ก.พ. 2563 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 อว 0603.01.08(2)/ว12 15 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตารางไฟล์Excel)
9 อว 0603.01.08(2)/ว12 13 ม.ค. 2563 แนวปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 อว 0603.01.08(2)/124 13 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
11 อว 0603.01.08(2)/054 18 พ.ย. 2562 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 พล003/ว6500 24 ต.ค. 2562 แนวทางเร่งรัดบเิกจ่ายเเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้หบักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.ศ.2562 ไปพลางก่อน