พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2533
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ขัอบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราเงินสมทบและเงินช่วยเหลือบุคลากร จากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรฯ
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากร จากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรฯ
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรฯ (ฉบับที่1) พ.ศ.2553
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

บันทึกข้อความ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และพนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

การเทียบตำแหน่งพนักงานราชการ
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2552
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่3 )พ.ศ. 2552
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่5)พ.ศ.2555
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ผังบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

กำหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน อ้างอิงหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409/ว.126
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2548
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2546
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

บันทึกข้อความ เรื่องการการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2544
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2544
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31

ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
อ่านรายละเอียด
ลงข่าวเมื่อ ::2012-08-31