ระเบียบกระทรวงการคลัง
 

หมวดระเบียบด้านการพัสดุ

 

  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

หมวดขยายเวลา

 
 

หมวดค่าเดินทาง

 

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

  การเบิกค่าลงทะเบียน

  การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย

  การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550(ปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก

  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

 

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - ที่ กค 0406.4/ว485

 

หมวดการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

  ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33

 

หมวดค่าตอบแทน

 

  การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

 

หมวดการศึกษาต่อ

 

  หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 

GFMIS

 

  ค่าธรรมเนียมธนาคารเนื่องจากการโอนย้ายระบบ SMART ไป Bulk Payment System