ที่อยู่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 
เบอร์โทรศัพท์ กองคลัง (ในวันเวลาทำการ)
กองคลัง ภายใน ภายนอก โทรสาร ติดต่อเรื่อง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
(รุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์)
1188 0 5596 1135 0 5596 1135  
หัวหน้างานธุรการ 1168 0 5596 1168 0 5526 1135 -เงินกู้ กรอ., เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
      - งานธุรการ 1135 0 5596 1135 0 5596 1135 - รับหนังสือภายในและภายนอก
- รับฎีกาเงินรายได้และแผ่นดิน, สัญญายืมเงิน
      - งานธุรการ 1145 0 5596 1145 0 5596 1135 -การรับเงินทุกประเภท, การเงินนิสิต, ออกใบเสร็จรับเงิน
หัวหน้างานงบประมาณ 1167 0 5596 1167 0 5596 1135  
หัวหน้างานการเงิน
งบประมาณ1
1166 0 5596 1166 0 5596 1166 - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงิน งบประมาณแผ่นดิน
      - งานการเงินงบประมาณ1 1131 0 5596 1131 0 5596 1166 - รับฎีกาเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบ4244 สีชมพู)
- จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้างานการเงิน
งบประมาณ 2
1158 0 5596 1159 0 5596 1159  
      - งานการเงินงบประมาณ 2 1153 0 5596 1153 0 5596 1159 - เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง, เบิกเงินค่าเช่าบ้าน, กบข., กสจ.
      - งานการเงินงบประมาณ 2 1159 0 5596 1159 0 5596 1159 - เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
- ประกันสังคม
      - งานสวัสดิการ 1136 0 5596 1159 0 5596 1159 -เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร บำเหน็จบำนาญ
หัวหน้างานการเงินรายได้ 1162 0 5596 1162 0 5596 1166  
      - งานการเงินรายได้ 1115 0 5596 1115 0 5596 1166 - จ่ายเงินรายได้ทุกประเภท
      - จัดทำใบสำคัญจ่าย, จัดเก็บภาษี 1165 0 5596 1165 0 5596 1166 - จัดทำใบสำคัญจ่าย, จัดเก็บภาษีนำส่งสรรพากร
      - ตรวจเอกสาร 1164 0 5596 1164 0 5596 1166 - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เงินรายได้
      - ทุนบุคลากร 1161 0 5596 1161 0 5596 1166 - เบิกทุนการศึกษาของบุคลากร ทุกประเภท
หัวหน้างานบัญชี 1138      
      - งานบัญชีเงินรายได้ 1160     - จัดทำบัญชีเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย
      - งานบัญชีเงินงบประมาณ แผ่นดิน 1163     - จัดทำบัญชีเงินแผ่นดินของ มหาวิทยาลัย
หัวหน้างานพัสดุ 1 1156 0 5596 1156 0 5596 1137  
      - งานพัสดุ 1 1116, 1137 0 5596 1116
0 5596 1137
0 5596 1137 - จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, และด้านสังคมศาสตร์, สำนักงานอธิการบดี
หัวหน้างานพัสดุ 2 1154 0 5596 1154 0 5596 1157  
      - งานพัสดุ 2
1157
1134
0 5596 1157
0 5596 1134
0 5596 1157 - จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา