ตรวจสอบค่าลงทะเบียน เงินกู้ กยศ.
 

ขั้นตอนการตรวจสอบค่าลงทะเบียน เงินกู้ กยศ.

ค้นหาโดยใส่รหัสนิสิตและ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ต้องการตรวจสอบ

(หมายเหตุ : หากพบปัญหาจากการตรวจสอบค่าลงทะเบียน เงินกู้ กยศ.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง 1168)

 


ค่าลงทะเบียน กยศ. 2553
รหัสนิสิต : 

   
รหัสบัตรประชาชน :  

.................................................................